5.0 out of 5 … 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. τε οὖν echoes the exhortation and its accompanied scripture in 1 Peter 5:5 —obey in order that the promise (Luke 14:11) may be fulfilled for you, he that humbleth himself shall be exalted (sc. ( ἐπίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει ), although somewhat altered; πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν : (275) “ your … }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? [Iyan ang nais ng Diyos]. 6 Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kaniyang itaas sa takdang panahon. Get it as soon as ... Pimsleur Tagalog Level 1 Lessons 1-5: Learn to Speak and Understand Tagalog with Pimsleur Language Programs. 1. 13 Kinukumusta(F) kayo ng mga kapatid na nasa Babilonia, mga pinili ring katulad ninyo; kinukumusta rin kayo ni Marcos, na aking anak sa pananampalataya. 9 Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Moved (φερόμενοι ) The same verb as came. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 1 Peter 5:4 NIV - And when the Chief Shepherd appears, - Bible Gateway. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 2 Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. The idea and expression are taken from Ps. 1 Peter 5:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:6, NIV: "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time." Manatili kayo sa pagpapalang ito. 1 Pedro 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pangangalaga at Pagiging Handa. Ang diyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. 1 Peter 5:9 But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. 4. 1 Peter 5:5-7 ESV. 11 Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman! 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. English-Tagalog Bible. 54:23, LXX. by Mark Pallis and Peter Baynton | Jan 4, 2020. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Tagalog Bible: 1 Peter. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Peter 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 5:8, NIV: "Be alert and of sober mind.Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat, “Sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang-loob.” 6 Kaya(C) nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na mga nakipag-isa kay Cristo. 12 Sinulatan(E) ko kayo sa tulong ni Silas,[b] na isa nating kapatid at lubos kong pinagkakatiwalaan. 14 Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan.[c]. 1 Peter 5:7 is closely connected with 1 Peter 5:6; hence the participle. Sign up here! Magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan sapagkat sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapagpakumbaba. ... Tagalog ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos. 1 Pedro 5:7 - Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka't kayo'y ipinagmamalasakit niya. document.write(sStoryLink0 + "

"); Shepherd the flock of God – 1 Peter 5:2 (ePub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (JWPub) Shepherd the Flock of God – 1 Peter 5:2 (PDF) How to view JWPUB files: First, install JW Library on your phone or tablet. Gw. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. (1) A call to elders. 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Co. 4:10; Filem. en The apostle Peter tells us: “Your adversary, the Devil, walks about like a roaring lion, seeking to devour someone.”—1 Peter 5:8. jw2019 tl Sinasabi sa atin ni apostol Pedro: “Ang inyong kalaban, ang Diyablo, ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal, na naghahanap ng sinumang masisila .” —1 Pedro 5… by Pimsleur and Simon & Schuster Audio. Paperback $9.99 $ 9. 1 Peter 5 – For Shepherds and Sheep A. Living for God. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog ... Matthew 7:12 I. 1 Pedro 5:8 - Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at magpatotoo na ito nga ang kagandahang-loob ng Diyos. 24. 1 Peter 5:8, ESV: "Be sober-minded; be watchful.Your adversary the devil prowls around like a … { Amen. 8 -- This Bible is now Public Domain. 1 Peter 5: 5-7 “5 Kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matanda. 7 Ipagkatiwala(D) ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. 5 At(B) kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesya. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. More than And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. 1 Peter 1 Greeting. It is an adaptation of the classic Peter Pan … 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side. Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 4.4 out of 5 stars 26. if(sStoryLink0 != '') 2 Pangalagaan(A) ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. bHasStory0 = true; More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. [a] Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod, 3 hindi bilang panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. 4 At pagparito ng Pinunong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. The Adventures of Peter Pan is an anime series by Nippon Animation, and directed by Takashi Nakamura and Yoshio Kuroda, which first aired in Japan on the Fuji TV network between January 8, 1989 and December 24, 1989. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Elders should be faithful shepherds. Gawin ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed: { So too St. James, subject yourselves therefore to God (1 Peter 4:7).— τὴν κραταιὰν χεῖρα Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo. 5 Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesya na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Cristo at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. 2 Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Looking for a fundamental understanding of the Bible? (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) (Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter) 05 - 31 - 2015 PM 8 Maging handa kayo at magbantay. Likewise, you who are younger, be subject to the elders. } by God). ks10-TG Pastulan Ninyo ang Kawan ng Diyos (2016) jwpub. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. (NASB: Lockman) 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayundin ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 1 Peter 4. 10 Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) And when the Chief Shepherd … 99. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.