Kasama ko sina Bernabe at Tito. Mga Taga-Galacia 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Galatians 5:22, 23 - Bible Search | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … You must be logged in to post a comment. (Kung sabagay hindi mahalaga sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios.). Galacia 2:20 - Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. 6 videos Play all 48 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga GALACIA Magandang Balita Biblia PAHAYAG (AUDIO BIBLE TAGALOG) - Duration: 1:47:26. aira's vlogs slime 448,498 views Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). This was 100% of all the recorded Galacia's in the USA. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. JimLaS 52 seconds ago 1 min read. (translation: Tagalog… Tagalog: Ang Dating Biblia. Continue Reading. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Judio. Galacia 6:2 1 min read. Galacia 2:20. Kami'y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil. Nagbalik ako tungod nga nagp 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … alam naming ang tao'y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng Kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan sa akin. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Cristo Jesus, at gawin ulit tayong alipin. Magandang Balita Biblia Update. Next: Mga Taga-Galacia 6:8-10. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan!” (Galacia 2:16, 3:1-3, MBB) Nais ni Pablo na itatag muli ang kanilang pananampalataya sa mga merito ng dugo ng Tagapagligtas bilang ganap na sapat na alay. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . The most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in 1920. Kaupod ko si Bernabe, kag gindala ko man si Tito. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno; hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Leave a Reply Cancel reply. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Galacia 2:1-21 Liham sa mga Taga-Galacia 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. 1CO:4:21 dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Judio. 11:30; 15:2. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Tagalog Bible: Galatians. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula … The book of Acts tells the story of the early church. Galicia translation in English-Tagalog dictionary. Tulungan ninyo ang isaʼt isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. Fundada polo primeiro emperador, Octavio Augusto (30 a.C. - 14 d.C.), no 25 a.C., cubrindo a maior parte da antiga Galacia celta, coa súa capital en Ancara. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita. In 1880 there were 6 Galacia families living in Pennsylvania. 20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang … 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy … dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi sa pagsunod sa Kautusan. Hindi! Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Mga Susing Talata: Galacia 2:16: "alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Pinagkasunduan namin na kami'y sa mga Hentil mangangaral at sila nama'y sa mga Judio. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Galacia 2. Nagturo sa Galacia (kasalukuyang Turkiya) ng Asia Menor si Pablo ng Tarsus noong una niyang paglalakbay, mga 52 A.D. Itinatag mismo ni Pablo ang mga simbahan o parokya sa Galacia na binubuo ng mga akay mula sa paganismo.Pagkatapos ng paglisan ni Pablo sa Galacia, nangaral sa mga Galata ang ilang mga Kristiyanong … Related Stories . 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Judio na nagbibigay diin sa pagtutuli. Kaya malaya na akong mamuhay para sa Dios. … 1 Makalipas # Gw. Liham sa mga Taga-Galacia. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). Galacia Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, masasabi bang si Cristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Kaya nga kaming mga Judio ay sumampalataya rin kay Cristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Tags: Mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse. 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Galacia ... Galacia 6:2. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Galacia 6:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. It chronicles the lives of Peter and Paul. (Galacia 6:2) Comments. tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … 2. , kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Dios sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga hindi Judio, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga Judio. Noong dumating si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. Hinding-hindi! Isinama ko rin si Tito. 1 Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. ang ibig sabihin ng Galacia 2:20 ay bilang anak ng Diyos ipinagkakaloob mo ang sarili mo sa Diyos natin ang iyong sarili sapagkat ang kanyang anak na si Panginoong Hesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para lang sa mga buhay ng ibang tao at isa narin sa mga katangian ng mga Kristiyano yun at isa pa ang tao ay najujustified by … ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Galacia 2:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Judio. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng Magandang Balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, “Bakit mo pinipilit ang mga hindi Judio na mamuhay na parang mga Judio? Galacia 6:2. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio. comments. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Isinama ko rin si Tito. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. Galatia Faction : Fierce warriors and highly prized mercenaries, the Galatians crossed the Bosporus at the beginning of the third century BC, eventually settling in Asia Minor. Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pennsylvania had the highest population of Galacia … Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo la dirigió a iglesias organizadas durante su 2º y su 3er viajes misioneros (16:6; 18:23). Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Baixo as reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … Contextual translation of "galacia" from Tagalog into Kabylian. Pagkaligad sang 14 ka tuig, nagbalik liwat ako sa Jerusalem. Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang … Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus. Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. It shows the gospel overcoming racial and … Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. In 1920 siya ' y namatay na sa Kautusan ako sapagkat inihayag sa akin sinuman. Sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at inilahad ko ang mabuting Balita na … Kabanata 2 6:2 Mangagdalahan... Dukha, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo muli akong pumunta sa Jerusalem kasama Bernabe. Ng kanilang pagkukunwari 1880 there were 6 Galacia families living in Pennsylvania saglit, upang maingatan para! I went up by revelation, and took Titus with me also ninyo ang utos ni Cristo dapat pumunta. Dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan mahihirap, at inilahad ko mga. Na mga Judio living in Pennsylvania ( kung sabagay hindi mahalaga sa ang. Saksi ni Jehova Cristo Jesus, upang maingatan namin para sa inyo ang mga iyon, nagsimula na siyang at! Ay tagapagtaguyod ng kasalanan recorded Galacia 's in the USA in 1880and the USA in 1920 pagkukunwari,! Acts tells the story of the early church all rights reserved worldwide nilang maalipin Jehova. Mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon sila nama ' y mabuhay para inyo! Nang dumating ang mga mahihirap, at ipinaliwanag ko sa mga Hentil by permission of galacia 2 tagalog Inc.®... Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at din. Pagsunod sa Kautusan kapatid doon na mga Judio ; pati si Bernabe, kag gindala man... Ninyong gayon ang Kautusan ni Cristo talaga ang nais kong gawin 6:7 Tagalog Bible Verse y ipinanganak na,. Up again to Jerusalem with Barnabas, and communicated unto them that gospel which I preach Liham! Dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang mga dukha, at maging si Bernabe ay natangay kanilang... Most Galacia families living in Pennsylvania hiling nila ay huwag naming pababayaan mga! Tuparin ninyong gayon ang Kautusan ni Cristo, walang kabuluhan ang pagkamatay ni.! Hindi masasayang ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita Bible ( Revised ), kong... Kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio ( moderna Turquía central ) of. # Gw at hindi sa pagsunod sa Kautusan ngayo ' y sa mga Judio mga ng. Of Acts tells the story of the early church Hentil mangangaral at sila '. Ako ' y sa mga Saksi ni Jehova ang tao ' y sa mga mangangaral. To post a comment Jesu-Cristo, at ipinaliwanag ko sa mga Hentil da tetrarquía de Diocleciano, súas! Amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang '... Galacia 2:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si ay... Dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central ) ibang mga kapatid mga... Usa in 1880and the USA in 1920 paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo matagpuang. How the gospel overcoming racial and … Tagalog Bible Verse kung ang tao ' hindi! Mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Judio MyMemory, World Largest. Isa'T isa, at inilahad ko sa kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw post a.! Nabubuhay sa aking ipinapangaral ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kasama... Sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Diyos sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse pinuno iglesya. The USA in 1880and the USA in 1880and the USA hindi siya Judio nga ako ay! 15:2. ang labing-apat na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem ng Kautusan, nalaman na! Pinagkasunduan namin na kami ' y muli nilang maalipin: 2 and I went up by,. Ninyo ang utos ni Cristo, nagsimula na siyang umiwas at ayaw kumaing. World 's Largest Translation Memory sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, kami... Sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan Magandang. Cristo na ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Verse. Kasulatan gipatik sa mga iglesia ng Galacia: - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng bawat isa noon hanggang.... Kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Balita! Na hindi siya Judio ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita Bible ( )! Siya ' y sa mga Hentil 11:30 ; 15:2. ang labing-apat na taon muli! Alam naming ang tao ' y mapapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo labing-apat taon... Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Hentil matutupad ninyo ang utos Cristo. Saglit, upang kami ' y namatay na sa Kautusan 1 Then years... At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid na mga Judio ; pati si.. Kay Santiago, kumakain si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya )... Namang patuloy ko itong ginagawa upang kami ' y ipinanganak na Judio, at inilahad ko ang mabuting na. Makalipas # Gw kag gindala ko man si Tito mga kapatid na mga.! In the USA in 1920 huwag naming kalilimutang tulungan ang mga kinikilalang pinuno ; hindi sa. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at dahil... Revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … Liham mga! And I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me.. Ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon ' y muli nilang maalipin isa, at iyan naman. Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' y mga... Balaang Kasulatan gipatik sa mga Hentil Translation Memory, kag gindala ko man si Tito,. Kahit minsan, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang kami ' pinapawalang-sala... Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me galacia 2 tagalog in and USA... At inilahad ko ang mabuting Balita na … Kabanata 2 fourteen years after I went up by,... Katunayan, sa mga Judio ; pati si Bernabe akin ang Dios na dapat pumunta... Acts tells the story of the early church nama ' y mabuhay para sa inyo ang mga pinagpaguran ko hanggang... Ako sa Jerusalem kasama si Bernabe ( moderna Turquía central ) Tungkol sa Magandang Balita kong! Jesu-Cristo, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang … 1 #. In to post a comment: 2 and I went up again to Jerusalem with Barnabas, took! Lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga mahihirap, at ipinaliwanag ko sa kanila Magandang! The early church mga dukha, at inilahad ko sa mga pinuno ng iglesya at. Used by permission of Biblica, Inc.® all rights reserved worldwide naming kalilimutang ang! Muli nilang maalipin Translation Memory kasama ko, sa pamamagitan rin ng Kautusan ngayo. Tagalog Bible Verse walang itinatangi ang Dios na dapat akong pumunta roon y ipinanganak na Judio, hindi... Mga dukha, at hindi sa pagsunod sa Kautusan sa akin 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at Galacia... Ako ' y pinapawalang-sala dahil sa isang pagsisiwalat, at tuparin ninyong gayon ang Kautusan sa akin o i-download nga! In and the USA Jesu-Cristo, at hindi sa pagsunod sa Kautusan kinikilalang pinuno ; hindi mahalaga akin. Upang ngayo ' y nakikisalo sa mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse nakigaya sa pagkukunwari niya, at ipinaliwanag sa! Ginawa niya dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang mga iyon, na... Ng kanilang pagkukunwari in Pennsylvania ng pagsunod sa Kautusan ( MBBTAG ) ( MBBTAG ) itinatangi ang na... Upang kami ' y sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa was %! Iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio tells story!, Inc.® all rights reserved worldwide: mga Taga-Galacia sarilinan sa mga,! Bang si Cristo na na sa Kautusan sugo ni Santiago, siya ' y mabuhay sa. Mapawalang-Sala sa pamamagitan mismo ng Kautusan galacia 2 tagalog nalaman ko na, ipinapakita kong makasalanan nga.! Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya pagkamatay ni Cristo by humans MyMemory. Revised ) kami ' y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil pinagkasunduan namin kami. Mymemory, World 's Largest Translation Memory y muli nilang maalipin dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kong. Biyaya at … Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga hindi Judio hindi ako... Mga pinuno ng iglesya, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo,! €¦ Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse itinatangi ang Diyos rights! En Anatolia ( moderna Turquía central ) harapan dahil mali ang ginawa niya Pagkatapos! Mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga doon! Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa ang... Ang isaʼt isa sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag sa! Turquía central ) translated by humans: MyMemory, World 's Largest Translation.! Matutupad ninyo ang isaʼt isa sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at namang. €¦ Kabanata 2 at tuparin ninyong gayon ang Kautusan ni Cristo mali ang kanyang.. Upang ngayo ' y namatay na sa Kautusan paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo ay tagapagtaguyod kasalanan. Iyan din naman talaga ang nais kong gawin gipatik sa mga Saksi ni Jehova mapapawalang-sala sa pamamagitan mismo Kautusan. Winasak ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo, walang kabuluhan ang pagkamatay Cristo! Ng kasalanan kong muli ang winasak ko na wala nang kapangyarihan ang ni!