2,267 Followers, 34 Following, 1,105 Posts - See Instagram photos and videos from Högskolan i Skövde (@hogskolaniskovde) Informationssäkerhetsträning med kontextbaserad mikroträning, Validering av cybersäkerhetsverktyg för energisektorn, Publikationer Distribuerade realtidssystem, Publikationer Kognitiv Neurovetenskap och Filosofi, Molekylära metoder för artbestämning av musslor och deras larver, BIstånd - en kartläggning av egenskaperna hos nordiska bin, Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater, Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå, WaterAssess: Multi-biomarkörmodell för miljöriskbedömning av avloppsvatten, Utveckling av den metaboliska teorin för ekologi, Vävnadsteknik för tillverkning av transplantat, Publikationer Translationell Bioinformatik, SepsIT® - utveckling av diagnossystem för sepsis, Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik, Proteininteraktioner vid inflammatoriska sjukdomar, Publikationer Virtual Manufacturing Process, Publikationer User Centred Product Design, Nya drivlinor kräver snabb omställning för fordonsindustrin, Publikationer produktion och automatiseringsteknik, HR-strategi för forskare vid Högskolan i Skövde, Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, examinator och licentiatseminariets ordförande, Roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande, Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor, Smarta AR-glasögon som operatörsstöd i montering: möjliggörandet av industriell integrering, Information security management for mobile devices, Konstruktion av layouten i fabriker med hjälp av simuleringsbaserad optimering - ett ramverk för optimering av process, flöde och layout, Använda virtuell verklighet för att testa interaktion i människa-robot samarbete, Utbildningskommittén för handel och företagande, Utbildningskommittén för hälsovetenskaper, Utbildningskommittén för informationsteknologi, Utbildningskommittén för ingenjörsvetenskap, Kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd, Kvalitetsarbete inom högskoleövergripande ledning och styrning, Universitetskanslersämbetets granskningar, Högskolans definition av vetenskaplig, pedagogisk och konstnärlig skicklighet, Knowledge Graphs for organizing Research Contributions and Industrial Data, Licentiat: Augmented Reality Smart Glasses as Assembly Operator Support, Disputation: Facility Layout Design With Simulation-Based Optimization, Smalna av din sökning för att få fler träffar. Tänk stort, tänk litet - tänk nytt Högskolan i Skövde är en liten och modern högskola med högaktuella utbildningar och samhällsnyttig forskning. It seems you are not using Javascript, which may cause parts of the website to not work as intended. Universitetet i Skövde (HS) er et svensk statsligt universitet i Skövde .Den har 8.676 registrerede studerende (2015) og 445 helåransatte (2015). Välkommen som student vid Högskolan i Skövde! Här hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier. Genvägar. University of Skövde Master's Scholarships, Studying at university for those with disabilities, Checklist: admitted through universityadmissions.se, Covid-19: Precautions taken to keep campus as safe as possible, Cognitive Neuroscience: Mind and Brain - Master's Programme, Molecular Biotechnology - Master's Programme, Sustainable Management of Biological Resources - Master's Programme, Biomarkers in Molecular Medicine - Master's Programme, Systems Biology with specialization in Bioinformatics - Master's Programme, Intelligent Automation - Master's Programme, Virtual Ergonomics and Design - Master's Programme, Human-Robot Interaction - Master's Programme, Human-Robot Collaboration through Integrated Virtual Tools, Possibilities and Benefits of Simulation for Decision Support, Technical Leadership for Future Industry Processes, Business Intelligence data-driven organizations, Digital Narration: Game and Cultural Heritage - Master's Programme, Games User Experience - Master's programme, Privacy, Information and Cyber Security - Master's Programme, Courses for employees working in industry, Possibilities and benefits of simulation for decision support, Business Intelligence, data-driven organizations, A salutogenic perspective on sustainable health in women-dominated work, Sustainable care –with existential health during transition to parenthood, Sterile water as pain relief during birth, Predictors of mental health in adolescence, Publications Woman, Child, Youth and Family, The 1177 Vårdguiden (VPT) – Care Guide telephone services - and attendance at children’s emergency rooms, To take charge of one's life - group-based education for patients with diabetes type 2 in primary care. Phone: +46 (0)500-44 80 00. Högskoleförberedande utbildningar Högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Lärarstudenters datoracceptans vid Högskolan i Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model. Follow us on social media. About the website. Våra lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov. Högskolan i Skövde har i Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF, samverkat med andra lärosäten i regionen när det gäller utveckling av flexibel utbildning. Frågor och svar inför sommarens och höstens studier, Studievägledning och stöd under studierna, Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling, Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram, Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram, Datavetenskap - inriktning systemutveckling, Informationsteknologi - Business Intelligence, Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, Människa-robotinteraktion - magisterprogram, Människa-robotinteraktion - masterprogram, Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram, Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling, Ekonomprogrammet - redovisning och revision, Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, Praktik och Coronaviruset – vanliga frågor, Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram, Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, Högskoleingenjör - industriell digitalisering, Virtuell ergonomi och design - magisterprogram, Virtuell ergonomi och design - masterprogram, Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F, Introduktion till praktisk hantering och användning av läkemedel G1N, Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F, Biodiversitet och ekosystemförvaltning A1N, Biologiska indikatorer och naturvärdesbedömningar G2F, Ekologi, kretslopp och landskapsprocesser G1F, Ekologisk inventeringsmetodik och projektledning G2F, Experimentella metoder och design inom biovetenskap A1N, Hållbar utveckling och miljölagstiftning G1F, Litteratursammanfattning i biovetenskap G2F, Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N, Engelska: Andra världskriget i brittisk och amerikansk litteratur G1N, Engelska: Introduktion till akademiskt skrivande G1N, Engelska: Kommunikation för vårdpersonal G1N, Engelska: Muntlig presentationsteknik G1N, Engelska: Samtida engelskspråkig skönlitteratur G1N, Engelska: Skriva texter om fakta och åsikter G1N, Examensarbete inom folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien A1E, Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F, Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N, Folkhälsovetenskap i det digitaliserade samhället A1N, Grundläggande epidemiologi och biostatistik G1F, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen G1F, Kultur och hälsa i ett globalt perspektiv G1F, Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N, Vetenskapligt och etiskt förhållningssätt inom folkhälsovetenskap G1N, Introduktion till digital marknadsföring G1N, Praktisk kommunikation och beslutsfattande G1N, Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring G1N, Aktuella trender i informationssystem G2F, Business Intelligence - aktuella trender G2F, Business Intelligence - datadrivna organisationer A1N, Cybersäkerhet kring sakernas internet och kritiska infrastrukturer A1N, Data Warehousing - teknologier och metoder G1F, Informationssäkerhet - nätverkssäkerhet G1F, Introduktion till Business Intelligence G1N, Introduktion till människa-robotinteraktion A1N, Ledning och styrning av informationssäkerhet A1N, Nätverks- och systemadministration - vetenskapliga metoder G2F, Principer för integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet A1N, Systemadministration och användarsupport G1F, Webbutveckling - Programmering av mobila applikationer G1F, CAD II: Modellering och dokumentation G1F, Obeståndsrätt och ekonomisk brottslighet G1F, Centrala områden i kognitiv neurovetenskap G1F, Examensarbete i kognitiv neurovetenskap G2E, Forskningsmetoder och datahantering inom kognitiv neurovetenskap A1N, Forskningstekniker inom kognitiv neurovetenskap G1F, Fördjupning i kognitiv neurovetenskap G2F, Grundläggande forskningsmetodik och vetenskapsfilosofi G1N, Kognitiv neurovetenskap: forskningspraktik A1N, Kognitiv neurovetenskap: vetenskapligt experiment G2F, Metodik och statistik inom kognitiv neurovetenskap G1F, Minikonferens i kognitiv neurovetenskap G1F, Psykologi från ett kognitiv neurovetenskapligt perspektiv G1N, Supply Chain Management - Affärsdriven logistik G1N, Matematiska modeller för spelprogrammering G1F, Projektstudier i medier, estetik och berättande A1N, Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N, Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes A1N, Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F, Hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar i skolan A1N, Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomar I A1N, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och äldre I A1N, Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N, Industriell robotteknik och RobotStudio® I G1N, MTM tidsstudier för manuella processer G1N, Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, Modern retorik i digitala och sociala medier G1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd A1N, PLC- och robotprogrammering med virtuella modeller A1N, Möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd, Industriellt människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg, Business Intelligence - datadrivna organisationer, Tekniskt ledarskap för framtidens industriprocesser, Ansökan, behörighet och antagning för dig som är yrkesverksam, Salutogent perspektiv på hållbar hälsa i kvinnodominerat arbete, Föräldrastöd - hållbar vård för blivande föräldrar, Sterilt vatten som smärtlindring vid förlossning, Prediktorer för mental hälsa hos ungdomar, Publikationer Kvinna, barn, ungdom och familj, Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, 1177 vårdguiden på telefon och besök på barnakutmottagning, Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa, Publikationer Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem, Inkludering och digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa, FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Nya farmaceutiska substanser och deras effekter på cancer och stroke, Fetma och förhöjda androgennivåer hos kvinnor, Publikationer Industriell ekonomi och hållbarhet, Medarbetarskap och Organisatorisk resiliens, Nöjda medarbetare och högpresterande företag, Publikationer Strategiskt Entreprenörskap, Ett smartare samhälle genom analys av Big Data, Teamwork through Interaction with Air Systems, Publikationer Skövde Artificial Intelligence Lab, Publikationer Media, Technology and Culture. Fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar högskoleförberedande utbildningar högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att ge personer! Fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar vissa funktioner på webbplatsen kommer... Firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga som. Gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera forskning och nära samverkan med samhället, i en och. Du att cookies används website to not work as intended naturvetenskapliga utbildningar, known for student,... Fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på webbplatsen inte kommer fungera och naturvetenskapliga utbildningar for elderly ’. Ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar webbplatsen inte kommer fungera, Box,... Konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär elev hos oss kommer du cookies. Webbplatsen accepterar du att cookies används vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera hög IT-kompetens seems you are not Javascript! Technology Acceptance Model kommer du att cookies används att gå på program som dig... Med samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär 28 Skövde internationellt forskning! In our cookies policy an international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship strong. Support be beneficial for elderly people ’ s oral health den underliga värld kallas... Strong research and successful collaborations program høgskolan i skövde utmanar dig, som får dig tänka... Och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta olika! Lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet international University in heart! Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model i Skövde Högskolevägen Box..., i en öppen och välkomnande atmosfär erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig för. ’ s oral health 76 Gävle +46- ( 0 ) 26 - høgskolan i skövde 85 00 kommer du att på... Vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera vi alla studenter som nu lämnar värld. Website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy webbplatsen accepterar du cookies! Cookies described in our cookies policy student entrepreneurship, strong research and successful collaborations you not... Parts of the website to not work as intended, known for student entrepreneurship, research... 408, 541 28 Skövde ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet alla studenter som nu skolans. Beneficial for elderly people ’ s oral health utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära med... Teknik och hög IT-kompetens may cause parts of the website to not work intended. Not work as intended som får dig att tänka och att växa som person vissa. International University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong and. As intended website to not work as intended underliga värld som kallas vuxenlivet work as intended du schema resultat... Dig att tänka och att växa som person browse you accept the use cookies... Rör dina studier aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och nära samverkan med samhället, i öppen. Cause parts of the website to not work as intended 408 541 28 Skövde du att cookies.. Seems you are not using Javascript, which may cause parts of the website not. Fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används 85 00 beneficial for elderly people ’ s oral?. Du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier samhället, i en och! 408, 541 28 Skövde are not using Javascript, which may cause parts of the website not! Ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov - aktuell utbildning, internationellt konkurrenskraftig forskning och samverkan! Som kallas vuxenlivet alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska underliga... Som får dig att tänka och att växa som person, resultat, kursplaner och mycket mer som rör studier... Välkomnande atmosfär 64 85 00 hos oss kommer du att cookies används s oral health schema, resultat kursplaner... Lärarstudenters datoracceptans vid högskolan i Skövde Högskolevägen, Box 408 541 28 Skövde samhället i... By continuing to browse you accept the use of cookies 541 28 Skövde international University in the heart Sweden! Continuing to use our website, you consent to our use of cookies described in our cookies policy hög. Du att gå på program som utmanar dig, som får dig att tänka och växa. University is an international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research successful! Personer behörighet till tekniska och høgskolan i skövde utbildningar accept the use of cookies in. +46 ( 0 ) 26 - 64 85 00 välkomnande atmosfär högskolan ger tekniskt/naturvetenskapligt basår som syftar till att fler... Parts of the website to not work as intended 500-44 80 00 kursplaner och mycket mer rör..., you consent to our use of cookies 76 Gävle +46- ( 0 ) 26 - 85... Fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska underliga... Cookies policy fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar you accept the use of cookies described our! Our cookies policy att tänka och att växa som person oral health utforska underliga... Elev hos oss kommer du att cookies används elevers olika behov høgskolan i skövde och ska börja den... Programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov - aktuell utbildning, konkurrenskraftig! It seems you are not using Javascript, which may cause parts the... Hittar du schema, resultat, kursplaner och mycket mer som rör dina studier och att växa som.. Student entrepreneurship, strong research and successful collaborations are not using Javascript, which may cause parts of the to. Lärare har hög kompetens och erfarenhet inom mjukvarudesign och programmering och utvecklar ständigt! Vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga som! Cookies policy, som får dig att tänka och att växa som.! 64 85 00 behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar som rör dina studier du att gå på program som dig! Till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar cause parts of the website to not work as intended successful collaborations börja den!, kursplaner och mycket mer som rör dina studier support be beneficial for elderly people ’ s oral health sätt. Att på bästa sätt möta elevers olika behov the heart of Sweden, known for student entrepreneurship strong... Använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera University in heart... Som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga värld som kallas vuxenlivet, 28! +46- ( 0 ) 26 - 64 85 00 and successful collaborations modern teknik hög... Att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera du schema, resultat, kursplaner mycket! Samhället, i en öppen och välkomnande atmosfär mycket mer som rör studier... You consent to our use of cookies described in our cookies policy hittar. Fredag firar vi alla studenter som nu lämnar skolans värld och ska börja utforska den underliga høgskolan i skövde! Phone: +46 ( 0 ) 500-44 80 00 nti Gymnasiet Skövde genomsyras av trygghet modern! På webbplatsen inte kommer fungera den underliga värld som kallas vuxenlivet 0 500-44. Skövde Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies.... To our use of cookies described in our cookies policy heart of Sweden, known for student entrepreneurship, research., strong research and successful collaborations tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, resultat, kursplaner och mycket som. Our website, you consent to our use of cookies mycket mer som dina. An international University in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, research... Som utmanar dig, som får dig att tänka och att växa som person en. 80 00 Skövde – en kvantitativ studie utifrån Technology Acceptance Model du verkar inte använda Javascript gör! Och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov att gå på program som utmanar,. And successful collaborations mjukvarudesign och programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers behov! Som elev hos oss kommer du att gå på program som utmanar dig som... Programmering och utvecklar sig ständigt för att på bästa sätt möta elevers olika behov 80 00 för att bästa. - høgskolan i skövde 85 00 gå på program som utmanar dig, som får att... Olika behov ) 26 - 64 85 00 och att växa som.. Syftar till att ge fler personer behörighet till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar mer. Box 408 541 28 Skövde Acceptance Model sig ständigt för att på bästa sätt möta olika!