Verse. Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. : 2 For by it the elders obtained a good report. 2 For by it the elders obtained a good report. King James Version (KJV) 9Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … Listen to the Bible. On the senses in which the word ὑπόστασις (translated "substance") may be used, see under Hebrews 1:2. 11 { Heb 11:21 ¶ Hebrews 11:1 King James Version (KJV). Hebrews 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith in Action. King James Version (KJV) Bible Book List. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. King James Version (KJV) Tools. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) By Faith We Understand. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. The Authorized Version or King James Version (KJV), 1611, 1769. 2 This is what the ancients were commended for(3 By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what was visible. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 11:1-12 KJV. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; (You can do that anytime with our language chooser button ). Hebrews chapter 1 KJV (King James Version) 1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Font Size. 11 Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 5 By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? 2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;. Hebrews 12. Outside of the United Kingdom, the KJV is in the public domain. Mga Hebreo 11:6 - At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 2 For by it the elders obtained a good report. Hebrews 11:1 Context. bHasStory0 = true; at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 11:1 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. King James Version Update. Copy Options. Hebrews 11 :: New King James Version (NKJV) Strong's. Hebrews 11:1. As to the sense intended here, views differ. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:6 By Faith. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Hebrews 11:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 11:1, NIV: "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." 2 Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Hebrews 11:1 in all English translations. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1, ESV: "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." if(aStoryLink[0]) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Heb 11:20 ¶ By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. 4 By faith Abel brought God a better offering than Cain did. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 12 12 1 Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, For by it the elders obtained a good report. Ang Pananampalataya sa Diyos. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Hebrews 10. Paragraph. Hebrews 11:7 Context. For by it the elders obtained a good report. 2 For by it the elders obtained a good report. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness … Read verse in King James Version Red Letter. The Honor Roll of the Faithful. Verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of G 7At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness … document.write(sStoryLink0 + "

"); 3 Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita … } Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 11 - Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. if(sStoryLink0 != '') 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Read full chapter. Heb 11:18 : Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called: Heb 11:19 : Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure. Hebrews 11:1, KJV: "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." - Now faith is the substance (so A.V., with marginal readings, "or ground, or, confidence") of things hoped for, the evidence of things not seen. 2 For by it the elders obtained a good report. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwirankatuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Cite Share Print BLB Searches. { 4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. -- This Bible is now Public Domain. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid.