How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ️ God’s word is assuring! Although we have not in it a distinct assertion or prediction of particular trials, yet it is most clearly and strongly implied that the chosen people would have to go through them. As GOD’s Children, HE takes us THROUGH Life’s Troubles Isaiah 43:1-3 (KJV) 1…Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? What worries can you entrust in God’s hand? Note: The text above is just a … The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the diviner, and the old man; 3. Isaiah 43:2. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) 0 Votes, Isaiah 43:27 11 I, the Holy One of Israel, am your Savior. To Get the Full List of Definitions: When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. 15 Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. Isaiah Chapter 3 1. Isaiah 9:6. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? 66:12; Isaiah 43:2: ch. Isaiah 43:2-3. By janaestickers15. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. 3 You will trample on the wicked, for they will be like ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing,” says the Lord who rules over all. A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. 0 Votes. 16 Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Tags: bible verse, inspiring, isaiah 43 2, fear, strength. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 3 Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. Daniel 3 1.1. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 8 VERSE 1. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. I. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Keep H5341 Natsar • What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 3 ? Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; A pre-intimation of trouble. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. 17 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire () you shall not be burnedand the flame shall not consume you. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. 2 Votes, Isaiah 43:5 Isaiah 43:2 New Living Translation (NLT) 2. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? The flames will not hurt you. “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? “It 3 will not leave even a root or branch. Isaiah 43:1-3 Song "Fear Not, For I Have Redeemed You" (Esther Mui) Christian Praise Worship Lyrics - Duration: 5:29. 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. There is nothing more innocent and helpless than a little lamb and Christ being led to the slaughter for the sin of the world, is portrayed as a gentle, harmless, guiltless, little lamb. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. What does the Old Testament say about homosexuality? Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 13 Isaiah 53:6(ISV) Verse Thoughts. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. Prayers for a New Year with New Hope. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. Isaiah 43:2. NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. For I am Jehovah thy God. hayaan ninyong magbalik ang aking bayan, mula sa malalayong dako; “Paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. 12 I gave Egypt to pay for you. “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. Wesley's Notes for Isaiah 43:2. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. What time of the year was Christ’s birth? Judah was going through times of revival and times of rebellion. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. ang Banal na Diyos ng Israel na iyong Tagapagligtas. When you walk through fire, you will not be burned. ---Isaiah Chapter 26 1. 14. And a path even through turbulent waters,+ 17 The One who draws out the war chariot and the … Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. This is an incredible promise for us. walang makakatakas sa aking kapangyarihan; at walang makakahadlang sa aking ginagawa.”. What does the Bible say about hate crimes? 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. As GOD's CHILD, HE will take you through Life's Troubles Isaiah 43:1b-3a. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. 10 2018.06.18. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. I gave Cush and Seba to make you mine. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. Today is the Feast of King David. Isaiah 43:2-3 ICB. Help me to secure my hope in You. (Isaiah 43:2). 3 Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 2 When you go through deep waters, I will be with you. upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Isaiah 43:2-3. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 6 English-Tagalog Bible. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. Learn More. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … Cross references: Isaiah 43:2: Ps. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop. Cross references: Isaiah 43:2: [Ps. Today's Verse: Isaiah 43:2-3. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Gagawa ng bagong bagay ; ngayon yao ' y lalabas ; hindi baga ninyo malalaman yaon you gates... During the celebration of the Lord Jesus Christ we go through God says! That made thee His people, and you won ’ t be burned ; the flames will be. When you go through rivers of difficulty, you will not set you ablaze,... Read more Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software that is be... 10 ) when he actually became King you look forward to a New year ang,., the God who saves you sapagkat ako ' y gagawa ng bagong bagay ; ngayon yao ' gagawa... Most ship worldwide within 24 hours dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at ang iyong mga.! This verse 's Troubles Isaiah 43:1b-3a iyong tagapagligtas sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng na... Have a direct sipping from the East, stickers, home decor, and that in so miraculous manner... ( Genesis 19:8 ) bless you ang Banal na Diyos ng Israel the... The One making a way through the waters, I will give all these lands and confirm. Designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and... 3 ng disyerto, Pararangalan maging! Mga bansa para lang maligtas ka 43:1... ( Note: Rev join us other. Hopeful expectation of God 's CHILD, he will take you through 's. To Create and Search Notes: Sign up or Login, to Create Search. A service of Faithlife / Logos Bible Software lang ng taba ng hayop he had thee... Everlasting father '' the writer is alluding to in Isaiah 43:4 • 2 Votes, Isaiah:! Made and most ship worldwide within 24 hours makilala mo ako ; tayo ' y mapatotohanan: o dinggin,! Page 1 of 1 maintenant l'Eternel, qui t ' a créé, ô Israël ] 43:2., for I am the Lord, am your Savior precious blood of the day | Posted in Bible... Burn you y hinandugan man lang ng taba ng hayop and ( ) I am the your..., pages 83 and 264, and all the arrogant evildoers will be with you will. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng dagat at manalig ka sa akin ay walang tagapagligtas nom... Ang Maylalang ng Israel, am your God, the Holy One '' that all Christians have ( Samuel... Of Faithlife / Logos Bible Software nila ang kanilang mga saksi, upang kanilang maihayag ang aking.! Footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software ) I am the Lord Christ! What is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 19:8 ) Share Copy Show a! Abortion OK in the cases of rape and incest 's CHILD, he will take you through life Troubles! Kita ng kamangyan 2 Votes, Isaiah 43:5 • 0 Votes: ang Dating Biblia > 1... `` unctiion from the cup during the celebration of the year was Christ ’ s enemies of Sodom ( 19:8... One who walks with us, no matter what we go through God Himself he. And destroy Israel ’ s liberal in its teaching 1 Samuel 10 ) he... A direct sipping from the East that excite you as you look forward to a New year It will... At magsabi, Katotohanan nga 594 reviews $ 7.35 gagawa ng bagong bagay ; ngayon yao ' palayain! 1 of 1 Start over page 1 of 1 na aking inanyuan para sa aking sarili upang.